Privacyreglement

Het Privacyreglement schrijft voor hoe Jmez met de persoonsgegevens omgaat van de clienten die zij begeleidt.

Privacyreglement:

De zorgboerderij begeleid clienten. Om dit goed te kunnen doen zijn allerlei gegevens nodig van de clienten. Van elke client wordt daarom een persoonsdossier aangelegd. Hierin staan de noodzakelijke gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer, indicatiebesluit, begeleidingsplan, door de client zelf of door vertegenwoordiger van de client aangeleverde documenten. Wanneer van belang is bijvoorbeeld ook informatie over de gevolgde scholing en het arbeidsverleden in het dossier opgenomen.

Alle informatie die nodig kan zijn om iemand optimaal begeleiding / dagbesteding te bieden en eventueel te bemiddelen naar een andere vorm van zorg wordt verzameld en opgeborgen.

Dit dossier is ten alle tijden in te zien voor de client zelf (op aanvraag) en uitsluitend voor de eindverantwoordelijke, de zorgboer(in), die ook de zorgovereenkomst meegetekend heeft.

Toestemming geven:

Er wordt geen informatie over clienten verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen zonder toestemming van de client.

Rechten van clienten:

clienten hebben recht op inzage, correctie wijziging, aanvulling en verwijdering van bepaalde persoonsgegevens in het eigen persoonsdossier. Indien zij hier gebruik van wensen te maken kunnen zij dit (met een geldig legitimatiebewijs) aangeven bij de zorgboer(in).

Wie heeft toegang tot het persoonsdossier:

Op de zorgboerderij worden de persoonlijke gegevens van de client in een daartoe geschikte afsluitbare kast zo bewaard dat onbevoegde derden hier geen toegang toe hebben. De zorgboer(in) heeft vastgelegd welke personen welke bevoegdheden hebben met betrekking tot het gebruik van de persoonsdossiers.

Deze dossiers zijn alleen toegankelijk voor zorgboer en zorgboerin. De zorgboer(in) mag de persoonsgegevens van de clienten in de dossiers inzien, wijzigen en nieuwe gegevens toevoegen.